Aansprakelijkheid beperken

Het is naast het hebben van goede algemene voorwaarden ook verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben en de algemene voorwaarden aan te laten sluiten op een aansprakelijkheidsverzekering. Om de algemene voorwaarden aan te laten sluiten is het verstandig dat men in de algemene voorwaarden in ieder geval niet meer aansprakelijkheid accepteert dan dat de aansprakelijkheidsverzekering zou uitkeren.

Daarnaast is het te allen tijde van belang dat de ondernemer goede algemene voorwaarden heeft die rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard bij de overeenkomst met opdrachtgever.

 

Waarom zijn algemene voorwaarden zo van belang?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten er zijn afgesproken tussen de ondernemer en zijn opdrachtgever/klant.  Elke partij weet precies waar ze aan toe is.

Algemene voorwaarden kunnen de risico's die een ondernemer loopt verkleinen. In principe kan een ondernemer altijd aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. Omdat algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid vaak geen stand houdt voor de rechter is het verstandig om via de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid te beperken.

Er zijn situaties dat een ondernemer niet kan terugvallen op een aansprakelijkheidspolis. In die gevallen is het uiteraard prettig dat de aansprakelijkheid dan toch goed is beperkt.

 

Waarom de koppeling met de polis?

Elke aansprakelijkheidsverzekering kent uitsluitingen, een verzekerd bedrag, een eigen risico en/of andere voorwaarden/verplichtingen waaraan de ondernemer moet voldoen wil er dekking zijn. Het is daarom van belang dat de algemene voorwaarden zo goed mogelijk aansluiten op de aansprakelijkheidsverzekering.

Bijvoorbeeld: In de algemene voorwaarden is geen beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering kent wel een limiet, nl. € 250.000,00. Bij een schade boven dit bedrag blijft de ondernemer met een restschade zitten die voor eigen rekening komt. Zou de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden op juiste wijze zijn beperkt – in dit geval tot maximaal €250.000 – dan wordt het risico, dat het eigen vermogen voor de restschade wordt aangesproken, beperkt.

Claim proces algemene voorwaarden

 

Hoe krijgt de klant kennis van de algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden komen tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Dit betekent dat een ondernemer vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst expliciet moet verwijzen naar de algemene voorwaarden. Hierbij geldt dat een verwijzing naar de algemene voorwaarden op facturen, die pas ná het sluiten van een overeenkomst naar de opdrachtgever/klant worden verstuurd, in beginsel leidt tot niet toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. De opdrachtgever/klant aanvaardt de algemene voorwaarden tenzij zij nadrukkelijk niet akkoord gaan. Het is vereist dat de opdrachtgever/klant een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om vóór of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van de algemene voorwaarden kennis te nemen, de zogenaamde informatieplicht.

Het is verstandig om de algemene voorwaarden als volgt van toepassing te verklaren:

'Letterlijk overhandigen': de opdrachtgever stuur de algemene voorwaarden per post bij de offerte en verwijst daarbij in de offerte nog eens expliciet naar de algemene voorwaarden. De opdrachtnemer/klant moet een redelijke mogelijkheid hebben om vóór of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Via het web: wanneer een opdracht via e-mail of website tot stand komt dan is het van belang dat er op de website van de ondernemer duidelijk staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de offerte. Het is daarnaast verstandig om de algemene voorwaarden als PDF mee te sturen. 

Elektronische terhandstelling geschiedt door een verwijzing via een duidelijk herkenbare hyperlink die rechtstreeks verwijst naar de integrale tekst van de algemene voorwaarden. Hierbij is van belang dat de algemene voorwaarden door de opdrachtgever/klant kunnen worden opgeslagen zodat op een later moment hiervan kennis kan worden genomen. Het enkel vermelden van een website is niet voldoende. Indien de overeenkomst zelf niet op elektronische wijze tot stand is gekomen, is voor elektronische terhandstelling echter uitdrukkelijke instemming van de wederpartij vereist. Het is hierbij aan de ondernemer om te bewijzen dat de opdrachtgever/klant een redelijke mogelijkheid heeft gekregen tot kennisneming van de algemene voorwaarden.

 

Tot slot 

Algemene voorwaarden gelden niet tegenover derden, want met hen is de ondernemer deze voorwaarden niet overeengekomen. Daarnaast bestaat altijd de kans, natuurlijk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, dat algemene voorwaarden als ‘onredelijk bezwarend’ worden geduid door de rechter, zeker ingeval van consumententransacties. Dan kan een bepaling in de algemene voorwaarden door de rechter vernietigd worden. De polisdekking blijft in beginsel echter onverminderd van kracht.