Het verzekeren van een coöperatie

Daarnaast zijn de oprichtingskosten laag en hoeft er geen sprake te zijn van een verplicht minimumkapitaal. Ook kan iedere zzp'er naast de werkzaamheden voor de coöperatie zijn eigen ondernemersactiviteiten blijven uitvoeren en dus zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid bewaren.

Maar hoe verzekert een coöperatie, bestaande uit zzp'ers (hierna: lid), zich tegen aanspraken van derden en waar moeten verzekeraars en bemiddelaars op letten?

 

De dekking

Het is belangrijk dat een coöperatie zich verzekert tegen aanspraken van derden. Het is verstandig om de dekking van de coöperatie te combineren met de dekking van de leden van de coöperatie en een gemeenschappelijke polis te hebben waarop de coöperatie en de leden van de coöperatie voor werkzaamheden, verricht voor de coöperatie, zijn verzekerd. Daarbij dient er door verzekeraars en bemiddelaars extra aandacht te worden gevestigd op de verzekerde hoedanigheid, de eisen van de wet en diverse brancheverenigingen en de definitie van de verzekerden in de polis.

 

Maatwerk vereist

Het verzekeren van een coöperatie vereist maatwerk. In de statuten bijvoorbeeld kan de coöperatie de aansprakelijkheid van de leden beperken of uitsluiten. De coöperatie met beperkte aansprakelijkheid beperkt de aansprakelijkheid tot een maximum bedrag. Bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid is er geen verhaalsrecht op de leden (echter, een lid kan eventueel wel direct worden aangesproken door de opdrachtgever). Hoe werkt dit allemaal in de praktijk?

De coöperatie gaat de overeenkomsten met de opdrachtgever aan en schakelt haar leden in voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever heeft hierdoor een formeel aanspreekpunt. Voor verzekeraars en bemiddelaars ligt hier een uitdaging om een passend maatwerk product te schrijven. Het is voor verzekeraars belangrijk om verschillende hoedanigheden in een polis te onderschrijven en voor standaard polissen is hier dan ook geen plaats. Een voorbeeld uit de praktijk is een coöperatie van een accountant, een ICT-er en juridisch adviseur. Het is van belang om een ruime hoedanigheid te creëren en de voorwaarden toe te schrijven aan de eisen die worden gesteld door wetgeving, in dit geval met name de wetgeving voor accountants en de betrokken brancheverenigingen. Daarnaast is het van belang om de definitie van verzekerde in de polisvoorwaarden toe te schrijven naar de coöperatie. Bij standaard definities in aansprakelijkheidspolissen zouden leden van de coöperatie en hun werkzaamheden vaak buiten de dekking vallen en dit kan in geval van schade tot vervelende discussies leiden.

 

Sprake van schade?

In geval van schade aan een opdrachtgever of derde zal -naast het lid dat de schade heeft veroorzaakt- ook de coöperatie aansprakelijk worden gesteld, nu zij formeel aanspreekpunt is voor de opdracht. In een aantal gevallen kan de aanspraak worden doorgelegd aan de verzekeraar van het schadeveroorzakende lid, bijvoorbeeld bij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid. Echter in het geval dat het lid geen verzekering heeft, kan het lid in de problemen komen. Daarnaast zal de coöperatie eerst worden aangesproken en is deze als rechtspersoon in eerste instantie aansprakelijk voor het handelen van haar leden. Verzekeraars krijgen dan ook steeds vaker de vraag of zij de dekking van de coöperatie kunnen combineren met de dekking van de leden en een gemeenschappelijke polis kunnen schrijven waarop zowel de coöperatie en de leden voor werkzaamheden verricht voor de coöperatie zijn verzekerd. Daarnaast is er zelfs vaak een mogelijkheid om ook dekking te bieden voor eigen ondernemingsactiviteiten (niet verricht voor de coöperatie) van de leden, waardoor dubbele dekkingen worden voorkomen en dergelijke polissen ook een economisch voordeel bieden.

Met de groei van het aantal coöperaties ontstaat er een nieuwe uitdaging voor aansprakelijkheidsverzekeraars en bemiddelaars en is oplettendheid en maatwerk vereist.