Advocaten; uitloop op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Opdrachtgever en/of andere derden kunnen de advocaat voor de desbetreffende fout aansprakelijk stellen, omdat zij hierdoor bijvoorbeeld financiële schade hebben opgelopen.
De Orde van Advocaten stelt duidelijke eisen aan de beroepsaansprakelijkheidspolis, maar is het zo dat uitloop standaard moet worden meeverzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van advocaten?

Verzekeringsplicht

De Orde van Advocaten stelt in de nieuwe Verordening op de Advocatuur per 1 januari 2015 een aantal eisen aan haar leden (advocaten) met betrekking tot de verzekeringsplicht voor beroepsaansprakelijkheid;

- behoorlijke verzekering
- verzekerd bedrag
- EU dekkingsgebied
- dekt de schade voortvloeiend uit alle werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de beroepsuitoefening van de advocaat e.a.

Uitloopdekking voor beroepsaansprakelijkheid

De Adviescommissie van de Orde is van mening dat de verplichting tot het sluiten van een ‘behoorlijke verzekering’ ook geldt voor het eventuele inlooprisico en op het uitlooprisico, die beide immers betrekking hebben op het tijdens de beroepsuitoefening van de advocaat mogelijk aansprakelijk zijn voor beroepsfouten (of andere in de polis omschreven verzekerde voorvallen). De verzekeraar zal de mogelijkheid tot het verzekeren voor het in- en uitlooprisico op grond van bovenstaande moeten bieden.
Uitloop (en inloop) dekking is een echt verzekeringsbegrip. Wanneer er sprake is van een uitloopdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, betekent dit dat de verzekerden een bepaalde periode na de beëindiging van de verzekering nog verzekerd is voor de schade die een derde heeft opgelopen ten gevolge van een beroepsfout in de verzekeringsperiode. Bijvoorbeeld, tijdens de looptijd van de verzekering maakt verzekeringnemer/de advocaat een beroepsfout, maar die fout wordt op dat moment niet opgemerkt. Vervolgens wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering beëindigd, omdat de advocaat stopt met het uitvoeren van zijn beroep om een ander beroep te gaan uitoefenen. Uiteindelijk blijkt daarna dat de fout (tijdens de verzekeringsperiode) van de advocaat toch heeft geleid tot aanzienlijke schade bij een betrokken partij. Deze schade valt in dit geval dan onder de uitloopdekking.

Dekking van Markel

Op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten van Markel wordt naast een inloopdekking ook een uitloopdekking geboden. Deze uitloop geldt in twee gevallen; ten eerste voor de voormalig verzekerden na beëindiging verzekering en ten tweede voor staking van de activiteiten. Indien de verzekeringnemer of verzekeraar de verzekering beëindigt, geldt voor voormalige verzekerden een uitloopdekking. Verzekerd zijn dan de aanspraken die na de verzekeringsperiode tegen de voormalige verzekerden (in dit geval de advocaat) zijn ingesteld als gevolg van een beroepsfout gemaakt voor de einddatum van de verzekering. Dit geldt ook wanneer de verzekering zonder opzegging eindigt in verband met staking van de beroepsactiviteit van de advocaat. Uiteraard kan er sprake zijn van een uitzondering en in sommige gevallen wordt geen dekking geboden (zie onze voorwaarden). Elke situatie moet zorgvuldig beoordeeld worden om de juiste dekking te kunnen bieden, ook bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.

Lees meer over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering of neem contact  met ons op voor meer informatie.